Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty”

  1. I.          Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”

1. Wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez:

a) pracownika socjalnego lub

b) policjanta lub

c) członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub

d) przedstawiciela oświaty lub

e) przedstawiciela służby zdrowia,

który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację
o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

 

Wszczęcie procedury nie jest uzależnione od zgody osoby doznającej przemocy, a podjęcie interwencji w środowisku odbywa się w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty”.

 2. Przekazanie formularza „NIEBIESKA KARTA - B” (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie). Czynność ta powinna być połączona z rozmową na temat treści i możliwości wykorzystania porad zawartych w formularzu.

3. Powiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez przekazanie Przewodniczącemu Zespołu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni  wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A”. Kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

Ważne:

4. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”.

Indywidualny  plan pomocy:

5. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

6. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”,

7. Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Ważne:

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej mogą skierować wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.

Osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej i osoba wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc nie zaprasza się na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej w tym samym terminie.

  1. II.        Zakończenie  procedury „Niebieskie Karty”

Procedurę kończy się w przypadku:

  1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
  2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące, w tym osobę doznającą przemocy w rodzinie i osobę stosującą przemoc w rodzinie. Informacja o zakończeniu procedury skierowana do osoby doznającej i osoby stosującej przemoc powinna wskazywać na przesłanki zamknięcia procedury oraz zawierać wiadomość, że w przypadku ponownego wystąpienia przemocy w rodzinie procedura może zostać rozpoczęta na nowo.

Ważne:

Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów zaangażowanych w prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”

DZIECKO W PROCEDURZE „NIEBIESKIE KARTY”