Obowiązek informacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie. informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 38, 27- 440 Ćmielów, numer telefonu
  (15) 861 22 81, którego reprezentantem jest Kierownik Ośrodka.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych – Pan Dariusz Padała Nr tel. IODO 575 001 259, email: inspektor@cbi24.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Ośrodka określonych przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom,
  które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Państwa uprawnień np. uzyskania określonej formy pomocy. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące przyznawanie poszczególnych świadczeń bądź przepisy o archiwizacji.
 7. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych.
  b) sprostowania swoich danych osobowych.
  c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do
      organu nadzorczego.
  d) usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych
      osobowych.
  e) przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
 8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki zajmującej się obsługą świadczeń socjalnych lub zabezpieczenia społecznego opiera się na przepisach prawa regulujących przyznawanie świadczeń, w związku z czym nie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Podanie niezbędnych danych osobowych przez klientów ośrodka jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Państwa prawa do uzyskania świadczenia.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.