Kto może się ubiegać o świadczenie „Dobry Start”?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem programu „Dobry Start” jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów. Świadczenie „Dobry Start” jest wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł i ma ono stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.Dochód rodziny nie jest kryterium decydującym o przyznaniu świadczenia.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:
•    do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
•    do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
•    ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
•    ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.
Świadczenie ,, Dobry Start” przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:
•    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
•    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Program „Dobry Start” nie obejmuje studentów.
W przypadku dziecka, które zgodnie z orzeczeniem sądu przebywa pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu, faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.