Wymagane dokumenty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wymagane dokumenty do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

1) Jeśli składamy wniosek po raz pierwszy:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów osiągniętych w 2017 r. (w tym stypendia, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, alimenty wyegzekwowane od komornika);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2017 r. dot. osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informację odpowiednio o:

– formie opłacanego podatku,
– wysokości przychodu,
– stawce podatku,
– wysokości opłaconego podatku.

 • zaświadczenie od Komornika Sądowego za 2017 r. o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
 • aktualne zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał) za okres 2 miesięcy;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia Sądu o zabezpieczeniu powództwa, odpisy protokołu zawierającego treść ugody sądu lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
 • wyrok Sądu o rozwodzie lub separacji;
 • zaświadczenie ze szkoły (osoby pełnoletnie);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności (jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą) (Sąd Okręgowy w Kielcach);
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) za cały 2017 r.
  (w przypadku posiadania renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego).

2) Jeśli składamy wniosek  po raz kolejny:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów osiągniętych w 2017 r. (w tym stypendia, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, alimenty wyegzekwowane od komornika);
 • zaświadczenie od Komornika Sądowego za 2017 r. o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
 • aktualne zaświadczenie od Komornika Sądowego za 2 miesiące o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał); zaświadczenie ze szkoły (osoby pełnoletnie);
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) za cały 2017 r. (w przypadku posiadania renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego);
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności (jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą) (Sąd Okręgowy w Kielcach);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2017 r. dot. osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informację odpowiednio o:

– formie opłacanego podatku,
– wysokości przychodu,
– stawce podatku,
– wysokości opłaconego podatku.