Inne uprawnienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • pomoże w reprezentacji przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • udzieli wsparcia w realizacji codziennych obowiązków,
 • doradzi w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • wskaże, gdzie mogą uzyskać  pomoc kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • poradzi, jak pielęgnować i opiekować się niemowlęciem,
 • pomoże w codziennej organizacji życia rodziny, planowaniu sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauczy sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradzi w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • udzieli informacji, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoże w sprawach urzędowych,
 • pomoże w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • doradzi w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy.

        O pomoc  asystenta rodziny należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ponadto:

 • świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,
 • inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • Karta Dużej Rodziny (3 dzieci i więcej),
 • świadczenia pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, celowy),
 • świadczenia niepieniężne (praca socjalna, poradnictwo),
 • usługi opiekuńcze.