Procedura „Niebieskie Karty”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura „Niebieskie Karty”

 1. I.          Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”

1. Wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez:

a) pracownika socjalnego lub

b) policjanta lub

c) członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub

d) przedstawiciela oświaty lub

e) przedstawiciela służby zdrowia,

który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację
o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

 • w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą   w rodzinie
 • w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na nieobecność tej osoby, stan jej  zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia), wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie
 • w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z tą osobą jest niewykonalne, wówczas  wypełnienie przedmiotowego formularza następuje bez udziału tej osoby.

 

Wszczęcie procedury nie jest uzależnione od zgody osoby doznającej przemocy, a podjęcie interwencji w środowisku odbywa się w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty”.

 2. Przekazanie formularza „NIEBIESKA KARTA - B” (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie). Czynność ta powinna być połączona z rozmową na temat treści i możliwości wykorzystania porad zawartych w formularzu.

3. Powiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez przekazanie Przewodniczącemu Zespołu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni  wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A”. Kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę.  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

Ważne:

 • na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

4. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”.

Indywidualny  plan pomocy:

 • obejmuje działania podejmowane przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • określa działania podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,
 • może ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

5. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

6. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”,

7. Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Ważne:

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej mogą skierować wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.

Osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej i osoba wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc nie zaprasza się na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej w tym samym terminie.

 1. II.        Zakończenie  procedury „Niebieskie Karty”

Procedurę kończy się w przypadku:

 1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
 2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

 • dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
 • opis podjętych działań w ramach procedury,

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące, w tym osobę doznającą przemocy w rodzinie i osobę stosującą przemoc w rodzinie. Informacja o zakończeniu procedury skierowana do osoby doznającej i osoby stosującej przemoc powinna wskazywać na przesłanki zamknięcia procedury oraz zawierać wiadomość, że w przypadku ponownego wystąpienia przemocy w rodzinie procedura może zostać rozpoczęta na nowo.

Ważne:

Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów zaangażowanych w prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”

DZIECKO W PROCEDURZE „NIEBIESKIE KARTY”

 • W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a formularz „Niebieska Karta –B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, z zastrzeżeniem, że nie może nią być osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
 • Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (w stosunku do dzieci dotyczy to drugiego rodzica, dziadków i pełnoletniego rodzeństwa).
 • Działania z udziałem dziecka, powinny być prowadzone w miarę możliwości
  w obecności psychologa,
 • Dziecka nie zaprasza się na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.