Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego „500+”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi  Burmistrz Ćmielowa, który upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania.
 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.
 • Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.
 • Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 01 października 2018 r. i kończy się dnia 30 września 2019 r.
 • W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2017, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się  dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od  niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
 • Świadczenie wychowawcze podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że jeśli jeden z członków rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów według właściwości do wojewody, celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Nie dotyczy to wyjazdów poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.