Tryb załatwienia sprawy, terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi Burmistrz Ćmielowa, który upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do realizacj tego zadania.
 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.
 • Wniosek należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy, trwający od dnia 01.07.2019r. do 31.05.2021r. są przyjmowane drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na w/w okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020r.
 • Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.
 • W przypadku wystąpienia zmian, mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
 • Świadczenie wychowawcze podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że jeśli jeden z członków rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów według właściwości do wojewody, celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Nie dotyczy to wyjazdów poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.