Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:

1)        zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

2)        zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3)        zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a)       zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b)       orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

c)       prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,

d)       w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość,

e)       inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów wskazanych w pkt 1, 2 i 3 litera d nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba wnioskująca nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.