Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 1 listopada danego roku i trwający do dnia 31 października roku następnego w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
 • Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnychnastąpi do 30 listopada. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października spowoduje,
  że ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 01 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnych nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 • Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 • Wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe” składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego –
  w terminie 12miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek.