Fundusz alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:
1)    Ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 859 z późn. zmianami);
2)    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2229).

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji oznacza również niemożność jej wszczęcia lub prowadzenia przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonywania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1)    do ukończenia przez nią 18 roku życia;
2)    do ukończenia przez nią 25 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole  wyższej;
3)    bezterminowo – w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1)    została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2)    zawarła związek małżeński.


Warunki i kryteria przyznania pomocy:

Osoby ubiegające się o pomoc z funduszu alimentacyjnego poza podstawowym warunkiem jakim jest bezskuteczność egzekucji, dodatkowo muszą spełniać określone ustawą kryterium dochodowe – obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Tryb załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.
Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
1)    zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
2)    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a)    wysokości dochodu,
b)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
c)    wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)    wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)    wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3)    zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
a)    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
b)    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c)    orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d)    zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e)    informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności,
f)    w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
g)    inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z w/w załącznikami może być składany drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie pok. 1 lub dzwoniąc pod numer telefonu: 15 861 50 19.