Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu i polegają na efektywnej współpracy instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
•    współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
•    organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
•    realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
•    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
•    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
•    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania  w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.