Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia „Dobry Start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

•    Postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi  Burmistrz Ćmielowa, który upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji tego zadania.
•    Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata następują po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.
•    Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
•    Po przyznaniu świadczenia „Dobry Start” Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu w/w świadczenia na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał taki adres).
•    W przypadku braku wskazania przez wnioskodawcę we wniosku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznanym świadczeniu „Dobry Start” można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie, pokój nr 1 lub nr 3.
•    Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
•    Odmowa przyznania świadczenia „Dobry Start”, a także rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wymagają wydania decyzji administracyjnej.
•    W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry Start” osoba ubiegająca się o to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
•    Program „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia „Dobry Start” samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.